|

MEHIS: Meidän hyvinvointi – Hyvinvointityön osaamisen VERKOSSA toteutettava kehittämiskoulutus kasvatus- ja oppimisyhteisöjen TYÖPAREILLE ja TIIMEILLE. Alkaa syksyllä 2023, ilmoittautuminen MENEILLÄÄN!

OPH:n rahoittama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus. Kouluttajina yliopiston kasvatus- ja liikuntatieteen sekä psykologian alan asiantuntijat.

MEHIS on täydennyskoulutushanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa tutkimustietoa käytäntöön kasvatus- ja oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi tarjoamalla koulutusta neljästä ydinteemasta: 1) lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 2) hyvinvointia edistävä opettajuus, 3) yhteisöllisen hyvinvoinnin tukeminen sekä 4) hyvinvointia tukeva arvotyöskentely ja johtajuus. Mukaan otetaan 12 työtiimiä (4-6 jäsentä samasta työpaikasta) tai 30 työparia (max 72 osallistujaa) hakemusten perusteella.

Koulutuksessa hyödynnetään tutkittuja digitaalisia hyvinvointiohjelmia. Sekä psykologian, kasvatus- ja liikuntatieteen sektorit tarjoavat omiin tutkittuihin menetelmiin perustuvia videoituja luentoja ydinteemoihin liittyvistä aiheista. Aiheita syvennetään verkkomeettien kautta sekä syventävin yksilö- ja tiimitehtävin. Tiimit toteuttavat omissa yhteisöissään tarpeenmukaisen hyvinvoinnin kehittämishankkeen – tavoitteena on viedä osaamista käytäntöön opittua soveltaen, koulutukseen liittyvän vertaisryhmätoiminnan tuella.

Kouluttajat

Hankkeen kouluttajat koostuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan erityisasiantuntijoista, joilla on laaja kokemus oppilaitosten hyvinvointia koskevasta tutkimuksesta ja hyvinvointityön käytännön sovelluksista, mukana mm.

Yliopistonopettaja Mika Risku: Koulutusjohtaminen ja systeemiteoreettinen ajattelu; Yliopiston opettaja Hanna-Kaisa Pekkarinen: Vuorovaikutus ja viestintä johtamisessa ja kehittämisessä; Professori Raimo Lappalainen: Hyvinvointitaidot ja –ohjelmat; Lehtori Suvi Eskelinen: Hyvinvoinnin laaja-alainen edistäminen ja dialoginen työote ;Tutkijatohtori Miia Sainio: Työyhteisön toiminta, arvot, toimintakulttuuri; Kouluttaja, työnohjaaja Tiina Kiiski: Ratkaisukeskeinen työote; Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, tutkijatohtori Sanni Pöysä, apulaisprofessori Eija Pakarinen: Oppimista ja hyvinvointia edistävä opettaja-oppilasvuorovaikutus sekä kouluun kiinnittyminen; Yliopiston lehtorit Merja Kauppinen, Tuija Ukskoski ja Timo Mäkinen: Resilientti työyhteisö; Tutkija, kouluttaja Anne Puolakanaho: Hyvinvointiohjelma ammattilaisille; Tutkijat Päivi Lappalainen ja Katariina Keinonen: Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmat; Lehtori Merja Kalaja: Kehotietoisuus; Ylipistotutkija Vesa Närhi: Käyttäytymisen tukeminen koulutus- ja kasvatusyhteistyössä; Yliopiston lehtori Gaili Keppler-Uotinen: Hyvinvointiasenteisiin vaikuttaminen.

Koulutuksesta tarkemmin

Hyvinvointia edistetään yhdessä!

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteisöille, opetustoimeen palkatuille henkilöille. Opetuksen hallintotehtävissä olevat voivat ilmoittautua
koulutukseen opetustyössä toimivan ammattilaisen työparina.  

MEHIS-koulutuksen tavoitteena on luoda uudenlainen, kokemuksellinen ja tarvelähtöinen koulutusmalli, jolla pyritään kehittämään kasvatus- ja oppimisyhteisöjen hyvinvointia laaja-alaisesti eli edistäen 1) lasten ja
nuorten hyvinvointia, 2) hyvinvointia edistävää opettajuutta, 3) yhteisöllistä hyvinvointia sekä 4) siihen sitoutunutta arvotyöskentelyä ja johtajuutta.  Tiimit toteuttavat omissa yhteisöissään tarpeenmukaisen kehittämishankkeen
– tavoitteena on viedä osaamista käytäntöön opittua soveltaen, koulutukseen liittyvän vertaisryhmätoiminnan tuella. Koulutuksessa hyödynnetään myös ylipistossa kehitettyjä, tutkittuja digitaalisia, lapsille, nuorille ja ammattilaisille suunnattuja hyvinvointiohjelmia. 

Tavoitteena on myös jalkauttaa tutkimustietoa käytäntöön tarjoamalla koulutusta em. neljästä ydinteemasta. Sekä psykologian, kasvatus- ja liikuntatieteen sektorit tarjoavat omiin tutkittuihin menetelmiin perustuvia videoituja, itseopiskeltavia luentoja ydinteemoihin liittyvistä aiheista. Luennot on jaettu teemoittain viiden eri moduulin alle. Kunkin moduulin jälkeen kouluttajat ja osallistujat kokoontuvat  yhteiseen verkkomeettiin (n. 2h) jonka tavoitteena luoda vuorovaikutuksellinen kokoontumisentila, jossa voi myös selkeyttää ja syventää luentoihin liittyviä asioita. Aiheita voidaan myös syventää yksilö- ja tiimitehtävin sekä lisämateriaalein.

Koulutus toteutuu ja koostuu: Koulutus toteutuu kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena ja  se  koostuu:

1) Hyvinvointikartoituksesta osallistujan yhteisössä
2) Yhteisestä aloitusseminaarista, joka toteutetaan hybridikoulutuksena (sekä lähi- että verkko-opetuksena) Jyväskylän yliopiston kampuksella.
3) Viidestä (5) itseopiskeltavasta moduulista, joista jokaisessa on 2-4 eri videoitua luentoa. Luentoihin voi sisältyä aihetta syventäviä yksilö/pari –tai tiimitehtäviä  sekä lisämateriaalia.
4) Jokaisen moduulin jälkeen kouluttajat ja osallistujat kokoontuvat yhteiseen verkkomeettiin (joita on yhteensä 5, kunkin kesto 2h).
5) Vertaisryhmätapaamisista (3 x)
6) Koulutuksen aikana suunniteltavasta / toteutettavasta pienimuotoisesta hyvinvointiin liittyvästä kehittämis- tai vaikuttamishankkeesta omassa työssään.
  Vaihtoehtona edelliselle on toteuttaa yliopiston tuottama valmis hyvinvointiohjelma lapsille, nuorille tai ammattilaisille.
7) Kehittämishanke esitetään 300:lle muulle kasvatus- ja opetusalan ammattilaiselle lopetusseminaarissa,  joka toteutetaan hybridikoulutuksena (sekä lähi- että verkko-opetuksena) Jyväskylän yliopiston kampuksella.

Koulutus toteutetaan syksyllä 2023 (elokuun ja joulukuun välisenä aikana, ajankohdat tarkentuvat keväällä 2023).
Koulutuksen kokonaislaajuus on 6.8 op (koulutukset 4 op ja tiimikohtainen kehittämishanke 2.8 op)

Ilmoittautumisvaiheessa kysytään TYÖPARIN / TIIMIN tietoja (vähintään 3, enintään 5 muuta henkilöä) osalta.
Ilmoittautuminen tapahtuu 30. 03. 2023 (kyselyä uudistettu ja hakua jatkettu 2.12.2022) mennessä tai siihen saakka kunnes koulutus on täynnä tämän kyselyn kautta. https://link.webropol.com/s/MEHISILMOITTAUTUMINEN-2022
Osallistujat hyväksytään ilmoittautumijärjestyksessä. Osallistujille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä erillisellä sähköpostilla. 

Vastuuopettajana toimii Anne Puolakanaho (PsT ja Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi), joka on aikaisemmin itse toiminut lasten – ja nuorten psykologina ja viime aikoina tutkinut ja kehittänyt psykologisia hyvinvointiohjelmia (ns. HOT) aikuisille ja nuorille sekä tutkinut näiden vaikutuksia hyvinvointiin.

Lisätietoja koulutuksesta:

JYUWELL-koulutusten verkkosivuthttps://jyuwellkoulutukset.fi

MEHIS-koulutuksen verkkosivut:  https://jyuwellkoulutukset.fi/koulutusta-tyoelamaan-2/

HOT-hyvinvointiohjelmien verkkosivut:  https://jyuwellkoulutukset.fi/hot-etusivu/verkko-ohjelmat/

Lisätietoja koulutuksesta:

Anne Puolakanaho

S-posti: jyuwellkoulutukset ( at ) jyu.fi

Palautelaatikko: https://jyuwellkoulutukset.fi/anna-palautetta/

Puh. +358 40 8055 125