Informaatiota nuorille

| HOT-OHJELMAT | INFORMAATIOTA NUORILLE |
| VERKOSSA | TIETOA |

Hyvinvointi ja HOT

Psyykkinen ja henkinen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys vaan voimme nähdä sen taitona, joka saattaa olla hukassa – erityisesti haastavien elämäntilanteiden edessä.

Onneksi hyvinvointia tuottavia mielen taitoja, mielen peruspilareita, voidaan harjoittaa hyödyntämällä hyväksyntä- ja arvopohjaista näkökulmaa sekä soveltamalla siihen kuuluvia harjoitteita sekä tehtävillä.  Samalla harjoitteet lievittävät esimerkiksi stressiä, masennus- ja ahdistusoireita. Harjoitteita on käytetty myös erilaisten fyysisten sairauksien tukimuotona ja suoritusten parantamiseen. Tehtävät ovat yksinkertaisia, ne eivät vaadi erityisosaamista, mutta toistamista ja sitkeyttä kylläkin. Kuitenkin jopa parin viikon säännöllisellä harjoittelulla voi huomata omaavansa uudenlaisia taitoja elämänhaasteiden edessä. HOT-tehtäviä on koottu tällä sivustolla esitettyihin ohjelmiin.

Ohjelmat ohjaavat elämänhaasteiden kohtaamiseen

Olennaista nykypäivän opiskelussa ja elämässä yleensäkin olisikin kyetä edistämään henkilökohtaisia valmiuksia kohdata alati elämässä eteen tulevia uudenlaisia haasteita.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia verkko- ja mobiilisovelluksia eri ikäisille. Nuorten, alakouluikäisten versio on nimeltään MAGIS-peli, toisen asteen opiskelijoille suunnattu ohjelma on nimeltään Nuorten Kompassi ja kolmannen asteen opiskelijoille suunnattu ohjelma on nimeltään Opiskelijan Kompassi.

HOT-ohjelmien vaikuttavuus

HOT-ohjelmien tavoitteena on auttaa käyttäjiä tiedostamaan omia ajatuksia ja tunteita sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä ja rohkeus niiden toteuttamiseen.

Ohjelma haastaa etsimään elämän merkitystä ja tuottaa tietoisuustaitoja sekä itsemyötätuntoa. Ohjelma lievittää myös erilaisia mielen pulmia kuten stressiä, ahdistusta ja masennusta ja univaikeuksia. Se tarjoaa välineitä haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja näin ollen toimii vaikeuksia ehkäisevästi.

Ohjelmien käyttötavat

Ohjelmia voi käyttää itsenäisesti oman hyvinvoinnin tukena.

Ohjelmia on otettu myös käyttöön osana koulujen normaalia toimintaa joko omana erityiskurssina tai oppisisältöjä ylittävinä kurssikokonaisuuksina. Ohjelmia on toteutettu yksilöllisesti ja ryhmissä tai näiden yhdistelminä.

Opettajat ovat ohjelmien avulla etsineet luokalleen hyvinvointitaitoja, erityisopettajat ovat toteuttaneet ohjelmaa pienemmissä ryhmissä ja muut koulun ammattilaiset, kuten psykologit, opinto-ohjaajat, ja terveydenhoitajat ovat toteuttaneet ohjelmaa yksilö- tai ryhmäkeskeisesti ammatillisen toimintansa osana.

Ohjelmaan perehtyneet terveyden- ja hyvinvointialojen opiskelijat ovat voineet kouluttautua ohjelman mentoreiksi tai hyvinvointivalmentajaksi.  

Paha olo eri vaiheessa elämää

Psyykkinen ja henkinen hyvinvointi sekä niiden pulmat näyttäytyvät eri tavalla eri ikävaiheessa ja elämäntilanteissa. Aika usein mielen pahoinvointi ilmenee erilaisina pahanolon tunteina tai psyykkisinä tai fyysisinä oireina, joista voi olla vaikea kertoa selkeästi.

HOT harjoitteet lisäävät kykyä tiedostaa oman mielen tapahtumia sekä kykyä kohdata haastaviakin sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia aikaisempaa rohkeammin, sekä kykyä ottaa askeleita kohti itselle tärkeitä asioita. Harjoittelu lievittää usein sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita, lisää itsetiedostusta sekä oman toiminnan ohjaamisen taitoja, tuo voimavaroja sekä lisää luovuutta.

Nuorten hyvinvointi

Nuorten kokema stressi on yleistynyt niin maailmalla kuin Suomessakin. Nykyään lähes 30–40 % nuorista raportoi kokevansa jatkuvasti stressiä. Stressi ilmenee nuorilla ahdistuneisuutena, univaikeuksina, lihasjännityksinä, päänsärkynä, kärsimättömyytenä ja ärsyyntymisen tunteina. Suurimpina stressinlähteinä nuoret kokevat koulunkäynnin haasteet, pulmat kotona ja kaverisuhteissa sekä erilaisten asioiden yhteensovittamisen haasteet.

Muita nuorten pulmia ovat esimerkiksi yksinäisyysmasennus ja ahdistuneisuus.  Tällaisia oireita voidaan kuitenkin lievittää lyhyillä HOT harjoitteilla. Nuorille on myös muunlaista apua tarjolla verkossa, esimerkiksi Nuorten Mielenterveystalon sivuilla.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Viimeaikaisten selvitysten mukaan noin neljäsosa suomalaisista opiskelijoista viihtyy koulussa heikosti. Lisäksi opiskelijoiden hyvinvointierot ovat huomattavia ja kasvaneet viime vuosina.

Opiskelijoiden pulmat näyttäytyvät stressi- ja masennusoireina sekä univaikeuksina, erilaisina kiputiloina, päihdeongelmina ja ihmissuhdepulmina. Myös merkittävät yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten koronaepidemia ja siihen liittyvät ilmiöt voivat nostaa pintaan ahdistusta. Pitkittyessään ilmiöt voivat johtaa opiskelumotivaation laskuun, heikentyneisiin tuloksiin ja jopa opintojen keskeytymiseen.

Pulmia voidaan kuitenkin lievittää lyhyillä HOT harjoitteilla. Opiskelijoille on myös muunlaista apua tarjolla verkossa, esimerkiksi Suomen mielenterveys ry:n sivuilla.

Aikuisten hyvinvointi

Aikuisten  sairaslomien yleisin syy on mielenterveysongelmat, jotka ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Alle 35-vuotiaiden nuorten työntekijöiden sairauslomista noin 35 % johtuu mielenterveydellisistä syistä.  Yleisimpiä oireita ovat masentuneisuus, ahdistuneisuus, sekä stressi.

HOT menetelmiä  voidaan käyttää myös aikuisilla erilaisten oireiden lievittämiseksi ja uudenlaisten voimavarojen etsimiseksi. Aikuisille on myös muuta apua tarjolla verkossa, esimerkiksi Aikuisten Mielenterveystalon sivuilla.


YHTEISTYÖKUMPPANIT

Sivusto on luotu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella yhteistyössä tutkijatiimin kanssa.
Lisää aiheesta ja tekijöistä:
 www.jyu.fi/nuortenkompassiplus