Hyvinvointikoulutukset

Hyvinvointi on kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan keskeisenä läpileikkaavana teemana, jota käsitellään opintojen aikana eri tavoin. Tulevaisuuden tavoitteena on kouluttaa kasvatus- ja oppimisyhteisön ammattilaisia, jotka mieltävät hyvinvoinnin edistämisen osaksi omaa perustehtävää, joilla on riittävät tiedot ja taidot siihen. Haluamme kehittää oppiainerajoja ylittävää hyvinvointiosaamista, yhteistä suunnittelua ja opetusta.

Pyrimme ottamaan laaja-alaisen hyvinvointiosaamisen osaksi perusopintoja ja henkilöstön koulutuksen uudistamista.

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla tällä hetkellä koulutusta hyvinvoinnista yliopiston opiskelijoille eri tiedekunnissa ja laitoksilla. Tässä lista koulutusohjelmittain aiheeseen liittyvistä tarjolla olevista koulutuksista Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Opiskelija tarkistathan opiskeluoikeuden eri koulutusten osalta.

Kaikille yhteisiä hyvinvoinnin opintoja ovat:

OpintokoodiOpintojakson nimi ja linkki opinto-oppaaseenTarkastelutaso
HYVY001Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä (2 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
KTKO1010Johdatus yliopisto-opiskeluun ja opintosuunnitelma (2 op) | Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
ERIA269Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen ohjaaminen (5op) Erityispedagogiikka ja varhaiserityispedagogiikka| Linkki opinto-oppaaseenyksilö

Kasvatustieteiden laitos

OpintokoodiOpintojakson nimi ja linkki opinto-oppaaseenTarkastelutaso
KASS062Kasvatustieteellinen perheosaaminen nyky-yhteiskunnassa (5 op) Linkki opinto-oppaaseenyhteisö, yhteiskunta
KLAS1509Identity and Agency in Professional Work (5 op) Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
EDLS1014Ethical Leadership and Human Resources (5 op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö, yhteisö
ERIA1400Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen ja ohjaaminen ryhmätilanteissa ja luokassa (5 op) | Linkki opinto-oppaaseen
ERIS1302Käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostettu tukeminen (5 op) | Linkki opinto-oppaaseen
ERIA1060Monialainen yhteistyö perheiden kanssa | Linkki opinto-oppaaseen
CIPA1116Well-being work and bullying prevention in school context
OKLA 1300Työyhteisö ja yhteiskunta | Linkki opinto-oppaaseen

Varhaiskasvatus

OpintokoodiOpintojakson nimi ja linkki opinto-oppaaseenTarkastelutaso
VAAM1221Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (6 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VAAM1230Lasten terveys ja hyvinvointi (3 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VAAM1320Musiikki (4 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VAAM1330 Liikunta (4 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VAAM1450Taito- ja taideaineiden integrointi (4-5 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VAAM3020Syventävä harjoittelu (8 op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VKTA1029Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus | Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
VKTS1029 Lasten sosioemotionaalinen kehitys ja hyvinvointi varhaiskasvatuksessa | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VKTS1029Children’s socio-emotional Development and Wellbeing in Early Childhood | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
VKTA1029Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus | Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
XPVK003Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen (2 op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö

Opettajankoulutuslaitos

Opintojen tavoitteissa ja sisällöissä hyvinvointiin ja hyvinvointiosaamiseen liittyvää esim. demokratia ja tasavertainen osallisuus, vuorovaikutus, oppijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, tunne- ja vuorovaikutustaidot

Aineopettajan pedagogiset opinnot

OPEA215Vuorovaikutus ja yhteistyö 2 (5 op) | Linkki opinto-oppaaseen
OPEA315Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 2 (4 op) | Linkki opinto-oppaaseen
OPEA4150Ammatillinen kasvu, oppimisen ohjaaminen ja tutkiva opettajuus (10 op) | Linkki opinto-oppaaseen
KTKP050Vuorovaikutus ja yhteistyö | Linkki opinto-oppaaseen
KTKP020Kasvatus, yhteiskunta ja muutos | Linkki opinto-oppaaseen

Luokanopettajakoulutus

Monialaiset opinnot (POM-opinnot)
POMM1002Johdatus monialaisiin opintoihin (3 op) | Linkki opinto-oppaaseen
POMM1053Liikunta- ja terveyskasvatus (5 op) (osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntakasvatusta sekä hyvinvointioppimista erilaisissa oppimisympäristöissä…) | Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
POMM1073Musiikkikasvatus (4 op) (osaa hyödyntää musiikkia osallistavana työvälineenä erilaisten oppijoiden kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukena) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
POMM1083Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka (5 op) | Linkki opinto-oppaaseen
POMM1100Monialaisten opintojen koontiseminaari (3 op) (opiskelijan itsearviointia kaikilla ydinosaamisalueilla) | Linkki opinto-oppaaseen
Musiikkikasvatuksen ja liikuntakasvatuksen perusopinnot, käsityökasvatuksen perusopinnot
OPEA4150Ammatillinen kasvu, oppimisen ohjaaminen ja tutkiva opettajuus (10 op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö
OHKS1400Moniammatillinen verkostotyö ja ohjeuapalveluiden järjestelyt (5 op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö, yhteisö

Ohjausalan opinnot (Opinto-ohjaajien erillisopinnot ja Ohjausalan maisteriohjelma)

Ohjausalan koulutuksissa hyvinvointi on yksi hyvin keskeinen osa opintoja. Asiakkaiden (clients) hyvinvointi on yksi olennainen osa-alue, jota ohjaustyössä edistetään, olipa sitten kyse koulujen oppilaista tai vaikkapa uraohjauspalveluiden asiakkaista. Myös ohjaajan oma hyvinvointi on tärkeää. Se muodostaa perustan, jota ilman ohjaaja ei pysty hoitamaan tehtäviään toisten hyvinvoinnin edistämisessä. Seuraavassa on linkit koulutusten opetussuunnitelmiin ja linkkien alapuolella on poimintoja opintojaksoista, joiden yhteydessä hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan eri näkökulmista.

Opinto-ohjaajien erillisopinnot

Lisätietoja

  • Ohjausprosessi ja ohjausmenetelmät 6 op
  • Dialoginen ohjaussuhde ja vuorovaikutus 6 op
  • Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö 5 op
  • Ohjaus muuttuvassa yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä 5 op
  • Ohjauksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat 5 op
  • Ohjaajan ammatillinen kehittyminen ja tutkiva työote 5 op

Ohjausalan maisteriohjelma

Lisätietoja

OpintokoodiOpintojakson nimiTarkastelutaso
OHKS1100Ohjaus yksilöllisissä ja yhteisöllisissä prosesseissa 4 op
OHKS1300Dialogisuus ohjaussuhteessa ja vuorovaikutuksessa 4 op
OHKS1400Moniammatillinen verkostotyö ja ohjauspalveluiden järjestelyt 5 op Linkki opinto-oppaaseenyksilö, yhteisö
OHKS1500Ohjaus muuttuvassa ja moninaistuvassa yhteiskunnassa ja toimintaympäristössä 6 op
OHKS1700Ohjauksen etiikka ja filosofiset perusteet 5 op
OHKS1800Ohjaajaidentiteetin kehittyminen ja tutkiva työote 5 op
OHPA219Oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet (ped.) 5 op
OHPA229Yhteiskunnalliset rakenteet ja koulutus (ped.) 5 op

Psykologian laitos

OpintokoodiOpintojakson nimi ja linkki opinto-oppaaseenTarkastelutaso
PSYS3140Oppilashuolto psykologeille | Linkki opinto-oppaaseen
Kehityspsykologia | Linkki opinto-oppaaseen jakso 1 / Linkki opinto-oppaaseen jakso 2
Neuropsykologia | Linkki opinto-oppaaseen jakso 1 / Linkki opinto-oppaaseen jakso 2
Persoonallisuuspsykologia | Linkki opinto-opaaseen jakso 1 / Linkki opinto-oppaaseen jakso 2
PSYA1903Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (5 op) Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
PSYA1904PALOMA-koulutus (1-5 op)
Pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseensa liittyviä perusasioita | Linkki opinto-oppaaseen
yksilö, yhteisö
PSYA1902Lasten ja aikuisten traumat ja kriisit | Linkki opinto-oppaaseen
PSYS3402Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote | Linkki opinto-oppaaseen
PSYS4100Psykoterapeuttiset ja kuntouttavat interventiot (5op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö
PSYS4300Oppimisvaikeuksien tutkimus ja interventiot | Linkki opinto-oppaaseen
PSYP140Kliininen psykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia (5op ) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö, yhteisö
PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset (3 op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö, yhteisö
PSYS3040Lyhyet psykologiset interventiot | Linkki opinto-opaaseen
PSYS4700Hyvinvointi ja motivaatio työelämässä (5 op) Linkki opinto-oppaaseenyhteisö
PSYS3401Kognitiivinen ja neuropsykologinen kuntoutus | Linkki opinto-oppaaseenyksilö
PSYS3305Lasten psykoterapia | Linkki opinto-oppaaseen
PSYA151Työ- ja organisaatiopsykologia II (5op) | Linkki opinto-oppaaseenyksilö, yhteisö

Koulutusjohtamisen instituutti

”Koulutusjohtaminen on Suomessa uusi ala, joka kattaa kaikki koulutusasteet esiopetuksesta ylemmän asteen koulutukseen. Koulutusjohtaminen koskee perinteisesti koulutuksen organisatorista ja pedagogista johtamista. Laajemman näkemyksen mukaan kyse on myös johtajuudesta, ei vain johtamisesta. Johtajuudella tarkoitetaan organisaation sisäistä ja muuttuvaa tilaa, joka on tutkimuksemme yksi painopiste.”

”Näemme, että rehtorin toiminnalla niin oppilaitoksen/yksikön sisällä yhdessä henkilökunnan kanssa kuin oppilaitoksen/yksikön ulkopuolella yhteistyöverkostoissa ja sidosryhmissä on merkittävä osa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja tulevaisuuden rakentamisessa.”

OpintokoodiOpintojakson nimi ja linkki opinto-oppaaseenTarkastelutaso
KOUA1020Eettinen johtajuus (4op) Linkki opinto-oppaaseenyksilö

Lisätietoja