HOT-ohjelmat hyvinvoinnin tukena

| HOT-OHJELMAT | INFORMAATIOTA NUORILLE |
| VERKOSSA | TIETOA |

HOTIN VALTATIE

Hyväksyntään, omistautuneeseen ja arvoihin (HOTtiin) perustuvien hyvinvointiohjelmien avulla voidaan lievittää stressiä, masennusta, ahdistusta ja fyysisiin sairauksiin liittyviä kokemuksia. HOT-menetelmien avulla voidaan myös lisätä luovuutta ja edistää hyvinvointia. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty viime vuosina eri ikäisille soveltuvia verkko- ja mobiiliteknologiaan perustuvia HOT-ohjelmia 

HOTin tavoitteena on lisätä taitoja käsitellä ajatuksia ja tunteita sekä lisätä toimintaa ja tekoja, joilla on myönteistä vaikutusta omaan hyvinvointiin.  Ohjelmat tarjoavat työkaluja erilaisten elämässä vastaan tulevien haasteiden kohtaamiseen ja käsittelemiseen.

HOT-menetelmät lisäävät psykologista joustavuutta. Psykologinen joustavuus on yhtäältä kykyä tiedostaa ja hyväksyä mielensisäisiä tapahtumia ja olla läsnä käsillä olevassa hetkessä. Toisaalta psykologiseen joustavuuteen liittyy itselle tärkeiden elämänarvojen tunnistaminen sekä arvojen mukaisten valintojen tekeminen jokapäiväisessä elämässä. Lisää HOT-ohjelmista

HOT-harjoituksissa pyritään tarkastelemaan omien ajattelu- ja käyttäytymismallien toimivuutta, mikä lisää tietoisuutta itsestä ja toimivista ongelmanratkaisutavoista. Harjoitukset auttavat myös tunnistamaan paremmin henkilökohtaiset elämään liittyvät arvot ja kiinnostuksenkohteet sekä rakentamaan askeleita näiden tavoittelemiseksi.

POLUT

Arvot

Arvot muodostuvat yksilöllisistä perustavanlaatuisista toiveista elämässä, esim. toiveet läheisistä suhteista perheenjäsenten kanssa.

Vastakohtana tälle on yhteydettömyys omiin olennaisiin asioihin elämässä (esimerkiksi perheeseen).

Harjoitukset auttavat selkeyttämään sitä, mikä sinulle on tärkeää elämässä. Harjoituksia voi käyttää myös erikseen opiskeluun tai työelämään liittyvien tärkeiden asioiden selkeyttämiseksi

Arvojen mukainen toiminta

Arvojen suuntaisten valintojen ja tekojen toteuttaminen elämässä todentaa arvot ja luo uudenlaisia elämänmahdollisuuksia.

Vastakohtana tälle on pitäytyminen vanhoissa  toimintatavoissa.

Harjoitukset auttavat suunnittelemaan askeleita, joita pitkin voi kulkea kohti omia mielenkiinnon kohteita.

Läsnäolo

Läsnäolo viittaa kykyyn olla joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti läsnä hetkessä ja pysyä myös haastavina hetkinä tietoisena omista ajatuksista, tunteista, kehollisista reaktioista ja toimintamahdollisuuksista.

Vastakohtana tälle on autopilottimainen toiminta, joka tarkoittaa taipumusta kadottaa yhteys esillä olevaan hetkeen. Käytännössä toiminta tarkoittaa taipumusta ajautua mielen tapahtumien vietäväksi, joko muistellen menneitä tai suunnitellen tulevaa.

Läsnäolon harjoitusten kautta ihminen voi oppia kohdentamaan tietoisuutta haluamaansa kohteeseen ja pysymään siinä huomioiden omat mielen liikkeet.

Hyväksyntä

Hyväksyntä on halukkuutta hyväksyä kaikenlaisten, myös ei-toivottujen tunteiden olemassaolo osana henkilökohtaisten arvojen mukaista elämää kohti kulkemista.

Vastakohtana tälle on kontrolli- ja välttämiskäyttäytymistä heijastavien toimintatapojen jatkaminen. Tällainen voi näkyä esillä olevan aiheen välttämisenä tai erilaisina puolustautumisreaktioina.

Hyväksyntä harjoitukset opettavat kohtaamaan omia, syvältä kumpuavia ajatuksia, tunteita, tuntemuksia ja uskomuksia. Harjoitukset opettavat myös antamaan tilaa toisten ihmisten erilaisille kokemuksille.

Ajatusten vaikutusten heikentäminen

Ajatusten vaikutuksia voi heikentää lisäämällä defuusiotaitoja eli taitoja erotella ajatukset ja tunteet, tuntemukset tms. toisistaan.

Vastakohtana tälle ihminen saattaa pitää ajatuksiaan, tunteitaan, tuntemuksiaan, asenteitaan sellaisenaan totena. Tämän seurauksena hän jatkaa automaattisia, tiedostamattomia ajatus-tunne-toimintamalleja.

Harjoitukset opettavat havainnoimaan, erittelemään omassa mielessä liikkuvia ajatuksia, tunteita, tuntemuksia ja uskomuksia toisistaan ja näin kohtaamaan käsillä olevan tilanteen mahdollisimman selkeästi

Perspektiivin otto

Perspektiivin otto viittaa kykyyn pitää kiinni tasapainoisesta, laaja-alaisesta näkökulmasta ajattelussa ja tunteissa.

Vastakohtana tälle on automaattinen käyttäytymistapa kipeiden, haastavien ajatusten ja tunteiden edessä, mikä ei edistä muutosta ja hyvinvointia.

Harjoitukset auttavat ottamaan etäisyyttä oman mielen tapahtumiin ja päästämään irti automaattisista reaktioista. Näiden myötä tulee mahdollisuus valita toisenlaisia vastaus- ja reagointitapoja.

VERKKO-OHJELMAT

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty eri-ikäisille suunnattuja, verkko-ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä hyvinvointi-ohjelmia, jotka perustuva HOT-ideoihin.  Ohjelmia voidaan käyttää itsenäisesti hyvinvoinnin edistämiseen. Toisaalta ohjelmia voidaan käyttää ryhmässä, esimerkiksi koululuokassa osana opintoja, opettajan vetämänä. Ohjelmia on tutkittu ja niitä kehitetään edelleen.


YHTEISTYÖKUMPPANIT

Sivusto on luotu Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella yhteistyössä tutkijatiimin kanssa.
Lisää aiheesta ja tekijöistä:
 www.jyu.fi/nuortenkompassiplus