Yhteisöllinen hyvinvointityö

”Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään, että yhteisöllisen oppilashuoltotyön tulee olla 1) ennaltaehkäisevää, 2) kohdistua koko kouluyhteisöön ja 3) sen toteuttaminen on kaikkien koulun toimijoiden vastuulla.”

Yhteisöllisellä hyvinvointityöllä tarkoitamme kaikkien yhteisön jäsenten osallisuutta hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikki oppimis-ja kasvuyhteisöjen jäsenet tekevät hyvinvointityötä. Lisäksi yhteisöjen työhyvinvointi tulisi huomioida osana hyvinvointityön kokonaisuutta.

Jokaista ratasta tarvitaan toimivassa hyvinvointityössä. Hyvinvointityötä voidaan tarkastella rakentuvana prosessina, jossa 

  1. jaetut arvot ja tavoitteet,
  2. työyhteisön toimijoiden sitoutuminen, hyvinvointi ja yhteistyö sekä
  3. konkreettinen hyvinvointia edistävä toiminta (mm. kyselyt, ohjelmat, toimintamallit),

toimivat hyvinvointityötä pyörittävinä rattaina (Sainio & Hämeenaho, 2020c).

On tärkeää huomata, että yhteisö ei toimi erillään muusta yhteiskunnasta. Toimiva yhteistyö palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa mahdollistaa monipuolisen hyvinvointityön. Suomen laki ja hallituksen linjaukset ohjaavat oppilaitosten ja kasvuyhteisöjen? toimintaa.

Lisää aiheesta:
Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön — Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi)

Kuvio. Hyvinvointityötä edistävä toimintakulttuuri (muokattu Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön hankkeen tutkimuksesta, Sainio & Hämeenaho, 2020)

Perusteita hyvinvointityölle ja toimintakulttuurin kehittämiselle on mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitelmissa ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Hyvinvointia edistävä asiantuntijuus  

Kasvatus- ja oppimisyhteisöissä tarvitaan asiantuntijoita. Siellä työskentelee asiantuntijoita opettajan tehtävissä, kuten varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, aineopettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin tehtävissä. Kasvatus- ja oppimisalan asiantuntijat voivat toimia myös kouluttajan, koulutussuunnittelijan, henkilöstöhallinnon tai kasvatusalan asiantuntijan tehtävissä.

Kasvatus- ja oppimisyhteisöissä työskentelee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Opiskeluhuoltolain tuntemat asiantuntijat ovat kouluterveydenhoitajia, lääkäreitä, sosiaalialan ammattilaisia ja psykologeja.

Asiantuntijuus rakentuu omalta alalta hankitusta tiedosta, taidosta ja kokemuksesta. Hyvinvointityössä asiantuntijoiden osaaminen hyödynnetään toimintakulttuurin kehittämistyössä. Yhdessä tekeminen on hyvinvointityössä tärkeä taito, johon tarvitaan sen mahdollistavia rakenteita ja dialogin rakentamista.

HARJOITELKAA DIALOGISSA OLEMISTA (William Isaacs)

  • Kuuntelua: Kuunnelkaa ja kiinnostukaa toistenne ajatuksista. Älkää olettako tietävänne mitä ja miksi joku ajattelee vaan kysykää aktiivisesti.
  • Kunnioitusta: Etsikää toisistanne parhaita piirteitä ja miettikää mitä voitte toisiltanne oppia.
  • Odottamista: Olkaa kärsivällisiä ja lykätkää keskustelussa oman mielipiteen muodostamista.
  • Suoraan omien ajatusten sanoittamista: Kerro suoraan ja avoimesti millaisia ajatuksia ja ideoita sinussa herää keskustelun aikana. Puhu omakohtaisesti tekemättä yleistyksiä.
Kuva, jossa ihmiset siteet silmillään koskettelevat norsua ja jokainen päättelee sen eri esineeksi (keihäs, seinä, käärme jne.)sen kohdan perusteella, mitä kukin koskettaa.

Dialogi eli yhdessä ajattelemisen ja toimimisen taito auttaa ymmärtämään monimutkaisia ilmiöitä yhdessä