Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Kuvio: Hyvinvoinnin ulottuvuudet

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Hyvinvointiin voidaan vaikuttaa monella tavalla. Tärkeintä on miettiä hyvinvoinnin edistämistä koko yhteisön kannalta.

EDISTÄMINEN Hyvinvoinnin edistäminen kohdistuu kaikkiin yhteisön jäseniin ja sen ympäristöön. Se on hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin rakentamista ja hyvien olosuhteiden luomista. Se ei keskity vain tiettyyn ongelmaan tai ilmiöön.

Koko kouluyhteisön toiminnalla edistetään yhteisöllisyyttä, työrauhaa ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistään mm. kiusaamista.

ENNALTAEHKÄISY Lasten ja nuorten hyvinvointityö voi myös kohdentua tiettyyn ilmiöön tai ongelmaan liittyen. Sen kohteena ovat ryhmät tai yksilöt, jotka kuuluvat riskiryhmään tai oireilevat lievästi.

ONGELMIEN RATKAISU on lapsen ja nuoren ongelmaan vaikuttamista. Tavoitteena on opiskelu- ja toimintakyvyn palautus tai lisääntyminen mm. pedagogisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen avulla.
Kasvatus- ja oppimisyhteisöissä ongelmien ratkaisu vaatii usein monialaista yhteistyötä ja asiantuntijuutta ongelman tunnistamisessa, tuen ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työtä on tehtävä yhdessä lapsen ja nuoren, hänen perheensä ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

HOT-OHJELMAT hyvinvoinnin tukena

Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella on kehitetty eri-ikäisille suunnattuja, verkko- ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä hyvinvointiohjelmia, jotka perustuvat hyväksymis-, omistautumis- ja tietoisuustaitojen harjoitteluun eli HOT-ideoihin.

Lapset ja nuoret voivat käyttää ohjelmia itsenäisesti hyvinvointinsa edistämiseen. Ohjelmia voidaan käyttää myös opettajan tai muun ammattilaisen vetämänä ryhmässä, esimerkiksi luokassa tai pienryhmässä osana opintoja. Ohjelmia on tutkittu ja niitä kehitetään edelleen.

PROKOULU-OHJELMA Käyttäytymisen ongelmien ehkäisemiseen

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli. Lisätietoja aiheesta.

ProKoulussa koulun toimintakulttuuria kehitetään vaiheittain tukemaan opettajien kasvatusosaamista ja kaikkien oppilaiden toivotun käyttäytymisen oppimista. Käyttäytymiseen kohdentuva hyvä yleinen tuki on toivotun käyttäytymisen opettamista ja lasten toiminnan ohjaamista myönteisellä palautteella.

ProKoulussa aikuiset puuttuvat yhdessä sovituilla tavoilla oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen. Yleisen tuen lisäksi oppilaiden käyttäytymistä tukemiseksi on kehitetty yksilöllisen tuen menetelmiä.