Hyvinvointia edistävä opettajuus

OPETTAJA, OLET TÄRKEÄ. On tärkeää kiinnittää huomiota koulun aikuisten ja oppilaiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opettajan tärkein vaikuttamisen väline on vuorovaikutus. Oppilaan ja opettajan välinen suhde on vahvasti yhteydessä kouluviihtyvyyteen.

Hyvällä vuorovaikutuksella voi tukea mm. luokan myönteistä ilmapiiriä ja oppilaiden sosiaalisia taitoja. Sillä voidaan vähentää oppilaiden keskinäistä vertailua ja tukea erityisesti sellaisten oppilaiden oppimista, joilla on vaikeuksia oppimisessa.

Huomaa nämä:

  • vuorovaikutus oppilaan kanssa
  • oppilaan kohtaaminen
  • rakentava ja kannustava palaute
  • tunnetuki: mm. luokkahuoneen ilmapiiri, opettajan sensitiivisyys ja oppilaan näkökulmien huomioon ottaminen.

Hyvinvointia voi oppia. Hyvinvointitaitoja voi opettaa erilaisilla menetelmillä ja tutkittujen ohjelmien (linkki) avulla.

Tehkää ja suunnitelkaa työtä yhdessä. Yhteisöllinen toimintakulttuuri mahdollistaa vertaistuen, kun myös työn ongelmat voivat olla jaettuja. Yhteisöllisyys tuottaa parempaa tulosta ja tukee hyvinvointia.

Yhteisopettajuus takaa työkaverin tuen joka päivä ja mahdollistaa usean opettajan osaamisen yhdistämisen työn arjessa. 

Älä jää yksin. Monialaiset verkostot tuovat usean ammattilaisen osaamisen opettajan, lapsen ja perheen avuksi. Ne auttavat ratkaisemaan ongelmia, tukemaan ja tekemään suunnitelmia yhdessä.

Lisää aiheesta:

Alkuportaat — Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi)
JYX – Kouluviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa (jyu.fi)